„Dzieci i młodzież w komercyjnym świecie” – analiza Łukasza Komudy i Kamila Fejfera dla KDS KIG

„Dzieci i młodzież w komercyjnym świecie” – analiza Łukasza Komudy i Kamila Fejfera dla KDS KIG

„Dzieci i młodzież w komercyjnym świecie” – analiza Łukasza Komudy i Kamila Fejfera dla KDS KIG

Gorąco zachęcamy do lektury publikacji Łukasza Komudy i Kamila Fejfera pt. „Dzieci i młodzież w komercyjnym świecie” opracowanej specjalnie na potrzeby prac Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Uzasadniając potrzebę opracowania analizy uwzględniającej dzieci i młodzież w otoczeniu społeczno-ekonomicznym, przewodniczący KDS KIG, dr Konrad Ciesiołkiewicz wymienia kilka ważnych powodów:

Po pierwsze dlatego, że jest to ogromna, 18-procentowa grupa społeczna, której głos i perspektywa nie są lub prawie nie są uwzględniane w dzisiejszym instytucjonalnym dialogu społecznym i obywatelskim. Warto wspomnieć, że ratyfikowana przez Polskę Konwencja o Pra­wach Dziecka wprowadza wymóg kierowania się dobrem najmłodszych jako zasadą naczel­ną. Zakazuje wszelkich form dyskryminacji, definiuje różne aspekty prawa do życia, przeżycia i rozwoju oraz nadaje prawo do bycia wysłuchanym jako warunku wzmacniania podmiotowo­ści dzieci. W swoich rekomendacjach Komitet Praw Dziecka ONZ wskazuje jednoznacznie po­trzebę wysłuchania opinii najmłodszych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w procesie stanowienia prawa, programów, usług i szkoleń, które dotyczą tej grupy społecznej.

Po drugie – bardzo rzadko w debacie wokół praw człowieka i praw dziecka poruszana jest pro­blematyka odnoszącą się do ekonomicznych aspektów życia, takich jak funkcjonowanie mło­dych pokoleń w środowisku komercyjnym, sposób komunikowania się producentów i dostawców usług z najmłodszymi konsumentami i ich rodzicami, wpływ reklam na dzieci i wiele innych.

Po trzecie – jesteśmy przekonani, że miarą jakości instytucji, społeczeństwa i systemu gospo­darczego jest nasz stosunek do najbardziej wrażliwych i – w pewnym sensie – najbardziej bez­bronnych grup społecznych.

Autorski raport Łukasza Komudy i Kamila Fejfera wypełnia wskazane braki i daje szansę na wartościową dyskusję o stanie realizacji praw dziecka i człowieka, uwzględniającą wyjątkowo ważny, ekonomiczny wymiar życia. Dzięki rekomendacjom opracowanie pozwala nie tylko na refleksję, ale także na wspólne poszukiwanie rozwiązań i udoskonalanie instytucjonalnego podejścia do najmłodszej grupy społecznej, liczącej 7 mln osób, co – z wielu powodów – leży w najlepiej pojętym interesie nas wszystkich. Raport „Dzieci i młodzież w komercyjnym świecie” do pobrania tutaj.

Życzymy dobrej lektury!