O nas

Misja

Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej jest centrum myśli, które ma na celu poprawę jakości życia w Polsce, a w szczególności poprawę wzajemnych relacji między pracodawcami, pracownikami oraz administracją rządową i samorządową. Inspirują nas zasady dobra wspólnego, solidarności i pomocniczości. Wierzymy, że najlepszą odpowiedzią na problemy społeczno-ekonomiczne Polski jest wspólne poszukiwanie rozwiązań. Dialog oznacza dla nas poszanowanie różnych punktów widzenia, poglądów i ról społecznych.

W sposób szczególny zainteresowani jesteśmy poznawaniem i promowaniem dobrych praktyk, w zakresie zarządzania organizacjami biznesowymi, publicznymi i pozarządowymi, opartych na kulturze dialogu i współpracy.

Zasady działania

  • W ramach posiadanej samodzielności i niezależności Komitet dysponuje swobodą w zakresie prowadzenia działalności merytorycznej, jak również swobodą w zakresie planowania działań i ich realizacji, w tym formułowania stanowisk, opiniowania aktów prawa, występowania z inicjatywami zmian do organów administracji, organizacji seminariów, konferencji i innych działań związanych z profilem działalności Komitetu.
  • Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, który decyduje o jego składzie i planach działania. Za organizację pracy odpowiada Sekretarz Komitetu.
  • Komitet w celu realizacji swoich zadań może współpracować z ekspertami zewnętrznymi.