Grupa robocza ds. dialogu w edukacji

Grupa robocza ds. dialogu w edukacji

Grupa robocza ds. dialogu w edukacji

Z przyjemnością informujemy o zawiązaniu się w ramach Komitetu Dialogu Społecznego KIG Grupy roboczej ds. dialogu w edukacji. Jej głównymi wyzwaniami będą m.in.: 

  • Poszukiwanie optymalnych rozwiązań instytucjonalnych i mechanizmów wsparcia dla edukacji formalnej i pozaformalnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli współpracy rządu, samorządu oraz najważniejszych interesariuszy procesu nauczania i wychowania we wszystkich grupach wiekowych.
  • Promocja dialogu jako kluczowej wartości społecznej zakorzenionej w Konstytucji RP oraz kompetencji niezbędnej w przeprowadzaniu reform społeczno-ekonomicznych. 
  • Wspieranie grup zawodowych nauczycielek, nauczycieli, pedagogów i psychologów, niepedagogicznych pracowników oświaty oraz pracowników socjalnych, w zakresie ich dobrostanu, statusu zawodowego i pełnionych przez nich ról społecznych. 
  • Wskazywanie dobrych praktyk w zakresie personalistycznych metod wychowania i nauczania, akcentowanie idei wynikających z humanistycznych nurtów pedagogicznych. 
  • Rozwój kompetencji medialnych i cyfrowych jako niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.
  • Wspieranie dojrzałej cyfryzacji, służącej zwiększaniu podmiotowości oraz zdobywaniu kompetencji przez uczących się, w szkołach oraz innych podmiotach stanowiących sieć wychowania i edukacji w kraju.
  • Promocja idei uczenia się przez całe życie. 

Inicjatorki i inicjatorzy Grupy podkreślają, że sieć instytucji edukacyjnych i wychowawczych, jej jakość oraz dialog prowadzony między tymi podmiotami i na ich rzecz, stanowią krytyczną infrastrukturę społeczną. Bez niej nie może być mowy o zrównoważonym rozwoju.

W skład grupy inicjatywnej wchodzą: Bartosz Bartosik, Magdalena Bigaj, Tomasz Bratek, Anna Buchner, Krzysztof Kuboń, Karol Reczkin, Anna Tarnawska, Małgorzata Żochowska oraz Konrad Ciesiołkiewicz.