Apel Komitetu Dialogu Społecznego KIG o pokojowe rozwiązanie napiętej sytuacji społecznej

Apel Komitetu Dialogu Społecznego KIG o pokojowe rozwiązanie napiętej sytuacji społecznej

Apel Komitetu Dialogu Społecznego KIG o pokojowe rozwiązanie napiętej sytuacji społecznej

Komitet Dialogu Społecznego KIG będąc centrum myśli, które ma na celu poprawę jakości życia
w Polsce, dla którego dobro wspólne, solidarność społeczna i zasada pomocniczości stanowią filary działania, wyraża głęboki niepokój w związku z niezwykle napiętą sytuacją społeczną  w Polsce. Znajduje ona swoje ujście w masowych protestach, jakie przetaczają się w ostatnim tygodniu przez Polskę po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku dot. warunków dopuszczalności przerywania ciąży.

Jesteśmy przekonani, że pokój społeczny jest najwyższą wartością, do której powinniśmy dążyć jako wspólnota. Dlatego apelujemy w pierwszej kolejności do instytucji reprezentujących władzę wykonawczą i ustawodawczą o znalezienie właściwych rozwiązań dla zaistniałej krytycznej sytuacji, opartych o realny dialog społeczny, do którego odwołuje się nasza Konstytucja. Dialog, który oznacza poszanowanie różnych punktów widzenia, poglądów i ról społecznych i który powinien obejmować różnorodne instytucje i obywateli.

Apelujemy o wzięcie pod uwagę złożoności problemu, wrażliwości ludzi, w szczególności kobiet, ich doświadczeń, przekonań i naturalnej potrzeby podmiotowości. Podkreślamy, że wszelkie zmiany prawne, instytucjonalne, ekonomiczne i społeczne przeprowadzane powinny być wyłącznie  w oparciu o faktyczny dialog społeczny i obywatelski. Zwłaszcza, że zmiany te w sposób zasadniczy wpływają na prawa jednostek i dotyczą najgłębszych wyznawanych przez nie wartości, w tym w szczególności wartości, jaką jest życie i zdrowie człowieka.

Część odpowiedzialności za pokój i ład społeczny spoczywa także na każdej i każdym z nas. Oczekujemy zatem, aby wszystkie organizacje i środowiska pozarządowe w dalszym ciągu dbały
o nieprzekraczanie granic wolności drugiego człowieka, w tym w szczególności by minimalizowały ryzyko użycia przemocy oraz o uszanowanie wrażliwości każdej Polki i każdego Polaka podczas protestów w całym kraju.

Liderki i liderów społecznych prosimy o zapewnienie podstawowych warunków bezpieczeństwa,
w tym mając na względzie także ochronę zdrowia uczestników protestów w czasie pandemii.
Do wszystkich ludzi dobrej woli apelujemy o podejmowanie wszelkich działań o charakterze pokojowym i powstrzymywanie aktów agresji, by nie pozwolić na eskalację napiętych stosunków
w stronę konfliktu i przemocy.

Jak pokazują doświadczenia ruchów społecznych na całym świecie, pokojowe metody są skuteczne, czego doświadczaliśmy już także w naszej historii. Gwarantują też długookresową stabilność i chronią godność ludzi i całej wspólnoty.  

Na koniec, chcemy podkreślić, że dialog, choć niedoceniany, jest ważnym elementem poszanowania praw człowieka, w tym w szczególności godności ludzi i wolności obywatelskich. Zgodnie
z Konstytucją przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka
i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Dialog stanowi nieodzowny element demokracji i rządów prawa. Kryzys konstruktywnego dialogu jest szczególnie zauważalny właśnie dzisiaj, w czasach silnych polaryzacji poglądów, bipolarnych sposobów działania i myślenia oraz towarzyszących im radykalnych ocen i postaw społecznych. Tego rodzaju zjawiska są immanentną cechą współczesnej kondycji społecznej w Polsce, Europie i na świecie. Należy pamiętać, że niska kultura dialogu i brak uwzględniania go w projektowaniu zmian społecznych przynosi długotrwałe konsekwencje dla wspólnoty i znacznie utrudnia zapewnienie pokoju społecznego.

Apel KDS KIG do pobrania tutaj.